2008/06/29

හිමි අහිමි
අඳුර අරා පායා එන සදිසි සොමී
සසර පුරා නිති මා හා බැඳුණු හිමී
අතැර ගියා එහෙයින් උණු කදුලු බොමී
තිමිර ඉරා ඒ මතකය වැළඳ ගමී

කටට රසට රස මසවුලු වැළඳු පියේ
ගතට සැපට දිව සළුපිළි පැළඳි පියේ
නුඹට දුකට කිසි වරදක් වී ද පියේ
හිරුට සදුට මේ දුක් පවසම් ද පියේ

විතර නොවන සෙනෙහස දුන් සුපෙම්බරා
ඇසුර සදන ලද සැනසුම ගිමන මරා
නිතර නැවත සිත යළි යළි සසල කරා
එතෙර කරනු මැන මෙදුකින් යසෝදරා