2008/06/27

සිහින
රෝස කැලේ කටු අකුලේ
පැටලී සීරුණු හදවත
සමහන් කොට ඈත පිපී
හිනැහෙන රන්සර සියපත

චණ්ඩ කතර ජීවිතයට
සිසිල සදන සිනාවෙන්ම
වැසි දෝතක නුඹ ඒ නම්
අන් සතුටක් මට කොයින්ද

No comments: