2013/01/10

රිසානා ... ටකටේ කිරි සුවඳ යන්නට පවා බැරිවුණා
වනේ පිපි කුසුම වාගේ රුවට බැබලුණා
අනේ ගුරු ගෙදර පොත පත සිහිනයක් වුණා
අරාබියේ වාල් මේයට යන්න සිදුවුණා

සෙල්ලම හුරු මුදු දෑතට වැඩ සහසක් පැවරුණේය
අවිහිංසක පැතුම් පරව කඳුලැලි වැසි බෝවුණේය
දෙවියන් නැති නිමේෂයක නුඹේ ඉරණම විසඳුණේය
අහසින් පැන රාමලාන් සඳ හනිකට සැඟවුණේය

උපන් බිමට බර වැඩි වී වාල්කමට දුන්නු නඟේ
නුඹ විඳි පිරිපත මා හද දංගෙඩියක තබයි නඟේ
ඉසුරු පතා අරාබියට අඟනුන් මිල කරන රටේ
උපදින්නට පතනු එපා මතු කිසිදා පුංචි නඟේ !

2013/01/02

මතක වත
(ආදර සාමාට....)

නියා දම විලස බුදු හිමි පෑ මෙතිනී
නොයා බැරිය ආවොත් යා යුතු හෙයිනී
කියා දී සසර සැප මොහොතක් පමණී
ගියා නුඹ ගියා මා තනි විය ඉතිනී

දුක ද සැප විලස මා හා සසර පුරා
සිනාසිසී විඳ පිරිපත හදෙහි දරා
මට ම පිහිට වී කළ පිං පෙරුම්පුරා
සෑහේ උතුම් නිවනට මගෙ යසෝදරා

මහද බැඳ දමා දිවියට මඳහසිනී
තැවුල් ගෙන සතුට දන් දුන් මනනඳනී
නුඹත් ගිය හෙයින් බැඳි වරපට ලිහිණී
මමත් හනික එමි කළ යුතු එය පමණී