2009/06/30

මිතුරාණ ...


සසර සුපුරුදු විලස හමු වී පැතුම් සුපිපෙන වෙලාවේ
නැගෙන ආසිරි ගී සිනා කැන් මුවගෙහි ම නැවතුණාවේ
සතුට සැනසුම සදන සිතුමිණ නිතින අතපත් වුණාවේ
ආවඩා ආයුබෝ වේවා ! රුවන්ගෙයි වාසනාවේ

2009/06/15

එකලා යහන

ජීවිතයේ මහගිරි දඹ නගින්නට
සසර පුරා අත්වැල වී ළඟින් සිට
යන්න පිටත් වී යළි මෙහි නොඑන්නට
සිනාසෙන්නියේ රහසින්, තැවෙන මට

වසර පුරා වෙහෙරේ දැල්වෙන පහන
විලස නිවී ගිය හැටි මගේ සඳපහන
තෙමා කඳු කොපුල් සීතල වැහි වහින
එකලා යහන අද හෙට තනිවෙයි ඉතින