2009/09/16

ඉතින් අවසරයි !මිතුරු පුරහඳ ලෙස
පායා පැමිණි පුරපස
දිනා සිප් මිණි ඇස
එන්න සුපැතුම් මේ කුසුම් පැස