2012/08/19

මිණි පිළිමය
(විශ්ව ශාන්ති බුද්ධ ප්‍රතිමාව ලංකාවට වැඩම කරවයි. - පුවතක්)

තිලෝ තිලක සම්මා සම්බුදු හිමි වැඩි ලෙසිනා
අහසට පැන පෙළහර පා කැන්ගරු රට දෙසිනා
දුටු බැති දන දෝත් මුදුන් දී නිති වැඳ වැටෙනා
මැණික් මුවා පිළිම රජුන් ලක් දෙරණට වඩිනා

මරසෙන් මැඩ බුදු වනදා සෙවණ සැදූ බැවිනා
මුණි පුද ලද සිරිමා බෝ පිළිගනු රිසි බැතිනා
දියඹට වන් නිරිඳු විලස පෙර මඟ ගොස් තුටිනා
ජනපති හරසර පිදුවයි ශ්වේත පලස මතිනා

දෙව්රම් වෙහෙරට ගිය ලෙස බුදුන් දවස නිතිනා
පිළිම රජුන් සියැ'සින් දැක වැඳ වැටෙන්ට පතනා
දොලු කන්දෙන් මහජන ගඟ කොළොම්තොටට ගලනා
සංසාරෙට වඩා දිගට පෝලිම්වල තපිනා

අස්විද නැකතින් ඉගිලී කටු ගෙට වැද සැනිනා
කඩුව ගිල්ල කොක් නයිදේ සැදෑ වතින් මෙදිනා
පෝලිම පැන කැමරා මැද මිණි පිළිමය වඳිනා 
කොළඹ අහස කළු ඇඳ ගෙන අහක බලන් සිටිනා

තවත් කොළඹ රඳනු බැරිව මහද සොවින් තැවෙනා
පැදකුණු කොට සිතින් නිතින් ගඳින් මලින් පුදනා
අනුරපුරේ සමාධි බුදු ගුණ කඳ වැඩවසනා
උයනට වැදුණයි රිසියෙන් බණ පදයක් අසනා

අචල මඳහසින් බුදු හිමි දැහැන්ගතව වෙසෙනා
පර මල් පිපි මල'සුන ළඟ උක්කුටියෙන් සිටිනා
ඉපල්ව ගිය ගල් වඩුවෙක් බිමට නැමුණු වතිනා
මින් පෙර නො ඇසූ දහමක් මුණිවතින් ම දෙසනා

No comments: