2011/09/30

කොළඹ දුවන්නියේ . . .කන්ද ලන්ද පහු කර ගෙන දුවන් එන්න
ඇඟිලි ගැන්න දින ළං වී කොළඹ යන්න

අන්ද මන්ද කර ජන ගඟ බලන් ඉන්න
එන්න එන්න වේලාවට කලින් එන්න

කරන් කුඹුරු කොස් දෙල් කා ගමේ ඉන්න
ඉතින් බැරිය සුර ලෝකය නො දැක ඔන්න

ඉඩම් කඩම් සනුහරයට කන්න දුන්න
නිකන් වගේ වික්කේ මං කොළඹ යන්න

පැතුම් පතන එසැනින් පා මුළට ගන්න
යන්න ඕන කොළඹටමයි සැප විඳින්න

උපන් දා ඉඳන් විඳි දුක් නිමා වෙන්න
ගමෙන් තුරන් වී කොළඹට සැපත් වෙන්න

ඉතින් තවත් නොපමා වී හනික එන්න
සුරබිදෙන සොයා කොළඹට ඉගිල්ලෙන්න

No comments: