2009/03/06

නුඹ සඳක් නොවුණා නම්සඳක් නොවුණා නම්
අනේ නුඹ සඳක් නොවුණා නම් ...
අතැර මා දමා
අවරගිරි නටුයෙන් වැටී
මෑකී යන්නට වරම් නෑ අද

සොළොස් කලා පිරි පුරපස
ලෙසින මකා දිවි සරතැස
පීදුණු දා මා අරණේ ...
සිතුවේ නෑ තුන් සිතකින්වත්
අනේ නුඹ සඳක් නොවුණා නම් ...

පැතුම වී සිත පිළිසිඳ
සදා දිවි ආසා හද ගැබ
මකා අමාවක පෑයූ දා ...
සිතුවේ නෑ තුන් සිතකින්වත්
අනේ නුඹ සඳක් නොවුණා නම් ...

No comments: