2008/11/28

1983


තල්ලඩි හංදියට උඩින්
මන්දාරම් අහස දිගේ
පෑයූ දේදුනු පාලම
කොච්චර නම් ලස්සනයි ද?

සිරි සිරි සිරි පොද වැස්සේ
විදිලි අකුණු ගෙරවුම් මැද
වගක් නැතිව හිනැහෙන කොට
කොච්චර නම් ලස්සනයි ද?

වෙඩි වැදිලා මහ කුලුනට
පාට හතම සී සී කඩ
විසිර ගියේ සිහිනෙන් නම්
කොච්චර නම් ලස්සනයි ද?

2 comments:

malee_msg said...

ජයාරූපය...සිතුවිල්ල.. හැමදේටම කියන්න තියෙන්නේ එකම එක වචනයයි. "අපූරුයි"

නාමල් උඩලමත්ත said...

දැක කව්
රස හව්
වැකි ලිව්
තුටු මැව්