2008/08/12

තනියක් කොද

තනි යහනට රෑ තුන්යම
රණ බිම මුර කුටියේ සිට
සඳ සේ පායා එන සඳ
තනියක් කොද මා හිමි සඳ

දිනූ බිමේ කැණිමඬල
සිඳින්නට
රොද බැඳි රුපුනොද සිඳ බිඳ
කුමරුන් සපුමල් ගමට වඩී හෙට
තනියක් කොද මා හිමි සඳ

තොටිලි වැටට බැරි
නවතාලන්නට
මොළකැටි පුතු මා තුරුලේ
මද්දුම බණ්ඩාරය සිතෙනා සඳ
තනියක් කොද මා හිමි සඳ

No comments: